TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM VIỆT

SÓC TRĂNG, VIỆT NAM (2012)

P+P Design & Construction, Alinco Ltd