BIỆT THỰ TÂN SƠN NHẤT

TP. HCM, VIỆT NAM (2011)

P+P Design & Construction, Alinco Ltd